Аян замын тэмдэглэл (2016.06.03 Баасан №063 (2094))