Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2017.02.01 Лхагва №005 (2148))